Số lượng máy tính tối đa 200 máy tính , diện tích 244m2

Giá thuê chỉ từ 25.000.000 đến 30.000.000/ buổi

Máy chạy ổn định cấu hình cao, mạng nhanh

Tổng số máy tính tối đa 100 máy tính , diện tích 110m2

Diện tích 110m2, bàn ghế, máy tính, điều hòa, mạng

Giá thuê chỉ từ 7.000.000 đến 10.000.000/ buổi

Số lượng máy tính tối đa 50 máy tính , diện tích 70m2

Giá thuê chỉ từ 4.000.000 đến 5.000.000/ buổi

Máy chạy ổn định cấu hình cao, mạng nhanh

 

Số lượng phòng máy tính dưới 30 máy tính, diện tích 44m2

Giá thuê chỉ từ 2.100.000 đến 2.800.000/ phòng/ buổi

Cam kết phòng đẹp, máy chạy ổn định, mạng tốt